Có 1 kết quả:

can tạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lá gan.