Có 1 kết quả:

cổ phần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “cổ phần” 股份.