Có 1 kết quả:

cổ chiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đùi run lên, không đứng vững, ý nói sợ hãi.