Có 1 kết quả:

cổ bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền vốn của mỗi cổ phần trong một công ti.