Có 1 kết quả:

cổ cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương đùi.