Có 1 kết quả:

chi cốt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xương chân, xương tay.