Có 1 kết quả:

phì địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất tốt, mầu mỡ.