Có 1 kết quả:

phì nhiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp, màu mỡ ( nói về ruộng đất ).

Một số bài thơ có sử dụng