Có 1 kết quả:

phì mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngựa kéo, ngựa của nhà quyền quý. Td: Phì mã khinh cừu ( ngựa béo và áo cừu nhẹ, đồ dùng của người quyền quý, chỉ cuộc sống cao sang ).

Một số bài thơ có sử dụng