Có 1 kết quả:

khẳng ni á

1/1

khẳng ni á

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Kenya