Có 1 kết quả:

khẳng quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã nhất định, không thể thay đổi gì.