Có 1 kết quả:

quăng cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương bắp tay.