Có 1 kết quả:

phế hoài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phổi và lòng. Chỉ lòng dạ.