Có 1 kết quả:

bái bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ thịnh, lớn.

Một số bài thơ có sử dụng