Có 1 kết quả:

vị dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất nước do dạ dày tiết ra để tiêu hoá đồ ăn.