Có 1 kết quả:

vị viêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh nóng dạ dày.