Có 1 kết quả:

vị bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung mọi sự đau yếu về dạ dày.