Có 1 kết quả:

vị nạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mức chứa đồ ăn của dạ dày.