Có 1 kết quả:

vị tuyến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hạch ở dạ dày, tiết nước chua để tiêu hoá đồ ăn.