Có 1 kết quả:

bội minh

1/1

bội minh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

làm trái lời thề