Có 1 kết quả:

bội lễ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm trái phép tắc. ◇Tấn Thư 晉書: “Tăng diện chất Tịch (Nguyễn Tịch) ư Văn Đế tọa viết: Khanh túng tình bội lễ, bại tục chi nhân” 曾面質籍 (阮籍)於文帝座曰: 卿縱情背禮, 敗俗之人 (Hà Tăng truyện 何曾傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái phép tắc.