Có 1 kết quả:

bội bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn ở xấu xa, phản đạo lí.