Có 1 kết quả:

bối đáp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo không có tay áo, chỉ che được ngực và lưng.