Có 1 kết quả:

bội phụ

1/1

bội phụ

giản thể

Từ điển phổ thông

mang, vác, cõng, địu, gùi, thồ