Có 1 kết quả:

bối trì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái ngược nhau, tương phản.

Một số bài thơ có sử dụng