Có 1 kết quả:

thai sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có mang và sinh đẻ. Truyện Trê Cóc : » Tới khi thai sản thành hình «.