Có 1 kết quả:

thai bàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nhau của đàn bà đẻ.