Có 1 kết quả:

bào muội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Em gái ruột.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Em gái ruột.