Có 1 kết quả:

bào thai

1/1

bào thai

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bào thai

Từ điển trích dẫn

1. Thai còn ở trong bọc trong bụng mẹ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa trẻ còn ở trong bọc, trong bụng mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng