Có 1 kết quả:

hồ đồng

1/1

hồ đồng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lối đi nhỏ, ngõ nhỏ