Có 1 kết quả:

hồ sưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nói bừa, nói đại, nói mò.