Có 1 kết quả:

hồ cẩm đào

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chủ tịch Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa quốc từ 2003 tới 2013.