Có 1 kết quả:

chi phương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lớp mỡ ở dưới lớp da động vật.
2. Chất dầu mỡ, lấy từ mỡ heo mỡ bò, làm xà phòng được.