Có 1 kết quả:

chi cao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dầu mỡ.
2. Tỉ dụ địa vị giàu có.
3. Tỉ dụ tiền tài làm ra bằng mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dầu mỡ, chỉ sự giàu có, nhiều của — Chỉ của cải của dân chúng.

Một số bài thơ có sử dụng