Có 1 kết quả:

chi xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dầu mỡ để cho vào trục xe — Cho dầu mỡ vào xe.