Có 1 kết quả:

hiếp chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ép buộc, đè nén.