Có 1 kết quả:

hiếp dâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mạnh, buộc người khác phải để cho mình thoả lòng ham muốn xác thịt.