Có 1 kết quả:

hiếp bức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mạnh hoặc thế lực ép buộc người khác phải theo ý mình.