Có 1 kết quả:

hiếp cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương sườn.