Có 1 kết quả:

tích tuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất tuỷ trong xương sống.