Có 1 kết quả:

thoát thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra khỏi cái thai, ý nói bắt chước theo một khuôn mẫu.

Một số bài thơ có sử dụng