Có 1 kết quả:

thoát li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia lìa rời bỏ nhau ra.