Có 1 kết quả:

hủ tục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thói quen có từ lâu đời, thối nát xấu xa.