Có 1 kết quả:

hủ hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho trở thành thối nát xấu xa.