Có 1 kết quả:

hủ bại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hư cũ mục nát.

Một số bài thơ có sử dụng