Có 1 kết quả:

hủ lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mục nát chật hẹp, chỉ cái đầu óc không còn hợp thời nữa.