Có 1 kết quả:

xoang điệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính chất trầm bổng của bài nhạc, bài ca..