Có 1 kết quả:

não lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức của óc, tức sức suy nghĩ.