Có 1 kết quả:

não thất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các phần trong bộ óc.