Có 1 kết quả:

não bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khối óc. Bộ óc.